Mijn profiel MENU Meer

DISCLAIMER

 1. BEHEER EN WETTELIJK KADER

De website www.immofy.eu en de Immofy applicaties (samen het “IMMOFY Platform”) worden beheerd door IMMOFY, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel aan Elzenhof 6, 9041, Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0699.986.246, en BTW-identificatienummer BE0699.986.246 (“IMMOFY”).

Elk bezoek aan het IMMOFY Platform en het gebruik daarvan is onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”). Het loutere gebruik van het IMMOFY Platform van houdt automatisch in dat u de Gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

IMMOFY behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren.

 1. BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE

Met deze website biedt IMMOFY uitsluitend het volgende aan:

 • Een platform waarop onafhankelijke Spaanse makelaars die zich hebben aangesloten bij het IMMOFY-netwerk (de “Makelaar” of de “Makelaars”) vastgoed voorstellen en u de mogelijkheid aanbieden om advies en begeleiding te verstrekken bij de aan- en verkoop van dit vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen.
 • Een communicatieplatform tussen uzelf en een Makelaar waarbij u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met eender welke Makelaar.
 • Updates en nieuwsbrieven aan de hand waarvan IMMOFY u op de hoogte wil brengen van trends en andere informatie in verband met vastgoed gelegen aan de Costa Blanca in Spanje.

IMMOFY zal, bij de aan- en verkoop van vastgoed dat wordt aangeboden op het IMMOFY Platform, onder geen enkel beding optreden als vastgoedmakelaar in de zin van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 1993, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of in de zin van enige andere geldende wetgeving in één van de lidstaten van de Europese Unie. 

 1. CONTACT

Als u een vraag heeft over een bepaald pand dat op het IMMOFY Platform staat of u wilt een pand verkopen of verhuren middels gebruik van het IMMOFY Platform kan u e-mailen naar [email protected] of telefoneren naar +32 9 398 13 66. Een medewerker van IMMOFY helpt u graag verder en zal u in contact brengen met de correcte Makelaar. 

Voor algemene of niet-vastgoed gerelateerde vragen kan u e-mailen naar [email protected].

 1. INBREUK OP VOORWAARDEN

Indien u inbreuk maakt op de Gebruiksvoorwaarden of het IMMOFY Platform gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, heeft IMMOFY de mogelijkheid u de toegang tot het IMMOFY Platform te ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

 1. HET AANBOD

De Makelaars zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van informatie over het vastgoed op het IMMOFY Platform en zorgen ervoor dat het aanbod met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid wordt gepresenteerd op het IMMOFY Platform. IMMOFY levert daarbij inspanningen om de online beschikbaarheid van het aanbod op het IMMOFY Platform te laten overeenstemmen met het werkelijk beschikbare aanbod van de Makelaars, maar de voorstelling van het vastgoedaanbod op het IMMOFY Platform is indicatief. IMMOFY kan bijvoorbeeld niet uitsluiten dat vastgoed dat op een bepaald ogenblik als ‘beschikbaar’ wordt aangeduid op het IMMOFY Platform toch niet langer beschikbaar is of dat er verschillen zjin in de wijze van voorstelling van het vastgoed en de werkelijke staat van het vastgoed. 

 1. COPY RIGHT - INTELLECTUELE RECHTEN

Door gebruik te maken van het IMMOFY Platform erkent u uitdrukkelijk dat de volledige inhoud van het IMMOFY Platform de intellectuele eigendom is en blijft van IMMOFY. Het IMMO Platform wordt beschermd door het auteursrecht, het Europees merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van het IMMOFY Platform. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van het IMMOFY Platform is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMMOFY.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

IMMOFY is niet aansprakelijk voor advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen. 

IMMOFY streeft naar een correcte weergave van het vastgoedaanbod op het IMMOFY Platform maar kan nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel over de juistheid, volledig of geschiktheid van de informatie op het IMMOFY Platform, dient u contact op te nemen met de Makelaar die de informatie aanbiedt. IMMOFY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een beslissing of verrichting die genomen wordt door een bezoeker van het IMMOFY Platform op basis van de informatie die beschikbaar is op het IMMOFY Platform. De Makelaars dragen de eindverantwoordelijkheid betreffende de informatie en de foto’s die aangeboden worden omtrent het vastgoed, en het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden en vallen onder de wettelijke toepassingen van het land waar zij gevestigd zijn, onder meer maar niet beperkt tot de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

IMMOFY is niet aansprakelijk voor eventueel onrechtstreekse schade (zoals onder meer winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans of tekorten) die voortvloeit uit het gebruik van het IMMOFY Platform. IMMOFY is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van website die op enigerlei wijze met de website van IMMOFY zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of andere content/data noch voor de (inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op eender welke manier via het IMMOFY Platform worden aangeboden. 

IMMOFY is niet aansprakelijk voor eventuele onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met het IMMOFY Platform, onder meer maar niet beperkt tot niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten.  

IMMOFY is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor IMMOFY aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro.

 1. HYPERLINKS NAAR INHOUD VAN DERDEN

In bepaalde rubrieken bevat het IMMOFY Platform hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden.

IMMOFY is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters of beheerders van dergelijke websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website, de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgeving.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het IMMOFY Platform is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 1. DIVERS

De ongeldigheid, nietigheid of niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden in zijn geheel. De bepaling die ongeldig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, zal voor niet geschreven gehouden worden en zal vervangen worden door een andere bepalingen die hetzelfde effect zal bewerkstelligen. 

Bekijk mijn favorieten